REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO IDEAGRAF

Właścicielem , sprzedawcą oraz administratorem sklepu jest Urszula Tenerowicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Projekt Druk Reklama Ideagraf Urszula Tenerowicz, z siedzibą w miejscowości Skołyszyn 430, 38-242 Skołyszyn, opisaną numerem NIP: 738-121-38-99 oraz REGON: 364537689 wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: https://ideagraf.pl/sklep prowadzony jest przez Urszulę Tenerowicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Projekt Druk Reklama Ideagraf Urszula Tenerowicz – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej działalności przedstawione są powyżej.
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
 7. Wszystkie produkty, które oferowane są w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Produkty sprzedawane w sklepie są nowe lub używane, a w przypadku kiedy produkt jest używany informacja o tym widnieje przy danym produkcie w sklepie.
 8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
 9. Ceny podane na stronie sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https:// ideagraf.pl/sklep
 11. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 12. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż detalicznai hurtowa odzieży z nadrukiem oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
 14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 15. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
 16. a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 17. b) mediację
 18. c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 19. d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

 

II DEFINICJE

 

 1. REGULAMIN– niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
 2. STRONA– stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ– Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w sklepie;
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI– określone w pkt 10 I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;
 5. SKLEP– sklep internetowy dostępny pod adresem: https://ideagraf.pl/sklep
 6. SPRZEDAWCA– Urszula Tenerowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Projekt Druk Reklama Ideagraf Urszula Tenerowicz, z siedzibą w miejscowości Skołyszyn 430, 38-242 Skołyszyn, opisaną numerem NIP: 738-121-38-99 oraz REGON: 364537689 wpisaną do CEIDG(Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 7. USŁUGODAWCA – Urszula Tenerowicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Projekt Druk Reklama Ideagraf Urszula Tenerowicz, z siedzibą w miejscowości Skołyszyn 430, 38-242 Skołyszyn, opisaną numerem NIP: 738-121-38-99 oraz REGON: 364537689, wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 8. KLIENT– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz telefonicznie lub mailowo;
 9. KONSUMENT– osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, telefonicznie lub mailowo w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 10. KUPUJĄCY– Klient oraz Konsument łącznie;
 11. USŁUGOBIORCA– osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego oraz korzystająca z subskrypcji Biuletynu;
 12. ZAMÓWIENIE– złożona przez Kupującego za pośrednictwem sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;
 13. UŻYTKOWNIK– każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 14. KONTO– indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 15. REJESTRACJA– proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w sklepie internetowym ;
 16. UMOWA SPRZEDAŻY– umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem sklepu internetowego;
 17. PRODUKT– każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.
  Produkty przez nas oferowane mogą odbiegać nieznacznie wymiarami od podanych na stronie, kolory artykułów mogę się również odróżniać od tych umieszczonych na zdjęciach. Powodem powstałych nieścisłości mogą być indywidualne ustawienia monitora.
 18. BIULETYN– usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych własnych produktów;
 19. FORMA PŁATNOŚCI– forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
 20. FORMA DOSTAWY– forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 21. DOKUMENT SPRZEDAŻY– rachunek lub paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 22. ZAŁĄCZNIKI– informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 23. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK– zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
 24. INFORMACJA– informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 25. KOSZYK– forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 26. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU– miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;
 27. MOMENT WYDANIA PRODUKTU– moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 28. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY– adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 29. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA– wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
 30. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ– funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w sklepie internetowym; świadczenie Usługi Biuletynu oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w sklepie internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 31. FORMULARZ ZAMÓWIENIA– znajdujący się w sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w sklepie internetowym;
 32. SYSTEM INFORMATYCZNY– struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 33. WADA– wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

 

III REJESTRACJA

 

 1. Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. Imię
  2. Nazwisko
  3. Ulica
  4. Numer domu
  5. Kod pocztowy
  6. Miasto
  7. Kraj
  8. E-mail
  9. Potwierdź adres e-mail
  10. Telefon
 4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymienionymi powyżej danymi osobowymi, zostaje założone konto Klienta. W celu założenia konta firmy prosi się Klienta o wypełnienie dodatkowych pól: Nazwa Firmy i numeru NIP. Opcjonalnie można również wpisać numer fax.
 5. W czasie dokonywania rejestracji Kupujący ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie na wskazany przez niego adres e-mail newslettera.
 6. W formularzu rejestracji opcjonalnie można podać numer telefonu kontaktowego. Sprzedawca prosi Kupującego, aby w miarę możliwości wpisywał w formularzu numer telefonu, bowiem podanie go znacznie ułatwi Sprzedawcy kontakt z Kupującym w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący nie będący jednocześnie Konsumentami w rozumieniu art.22Kodeksu  Cywilnego są zobowiązani do podania numeru kontaktowego.
 7. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Użytkownika.
 8. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 9. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i poinformowaniu o tym sklepu.

 

IV ZAMÓWIENIA

 

 1. Kupujący może składać zamówienia w sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez:
 • formularz znajdujący się w sklepie internetowym
 • zapytania ofertowe na produkty z poza naszej oferty znajdującej się w sklepie, wyceniane są indywidualnie
 • poprzez e-mail – ideagraf.sklep@gmail.com

Kupujący w momencie zakupu jednoznacznie akceptuje regulaminu sklepu.

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach pracy sklepu, tj. 08:00-16:00.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż i wysyłkę na terytorium Polski. Możliwa jest wysyłka zagraniczna, po wcześniejszych uzgodnieniach z Kupującym.
 3. Ceny podane na stronie sklepu https://ideagraf.pl/sklep wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Sklep wystawia paragon lub na życzenie Kupującego rachunek, na wszystkie sprzedawane towary. Chęć otrzymania rachunku należy wskazać podczas składania zamówienia.
 5. Określone powyżej dokumenty sprzedaży są wysyłane do kupującego drogą elektroniczną bądź z zamówionym towarem.
 6. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów keksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.
 8. Przyjęcie zamówienia przez sklep do realizacji następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do Klienta, na wskazany przez Niego adres e-mail przy składanym zamówieniu. Sklep może również kontaktować się telefonicznie z Kupującym, jeżeli został przez niego wskazany numer telefonu. Klient nie będący konsumentem, zgodnie z art. 22Kodeksu Cywilnego będzie otrzymywał potwierdzenie złożenia zamówienia drogą e-mail oraz telefoniczną.
 9. Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w sklepie internetowym. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez uprzedniej Rejestracji.
 10. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 11. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 12. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji „zamów”. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.
 13. Kolejnym etapem składania zamówienia jest określenie sposobu wysyłki towaru. Kupujący składając zamówienie opcjonalnie może zaznaczyć inny adres wysyłkowy, wpisując go odpowiednio wedle potrzeby. Po wypełnieniu koniecznych pól zamówienia należy wybrać przycisk „ kontynuuj”.
 14. Końcowym etapem jest wybranie sposobu do zapłaty oraz określenie formy rachunku (paragon lub rachunek). Po dokonaniu tych czynności należy wybrać przycisk „zamawiam i płacę” w przypadku potwierdzenia złożonego zamówienia, lub też wybrać przycisk „Cofnij” w celu wprowadzenia zmian w składanym zamówieniu.
 15. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone w ten sposób są potwierdzane mailowo. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie przez sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.
 16. Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
 17. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
 18. Każdorazowo po złożonym zamówieniu Klient jest powiadamiany o terminie realizacji zamówienia drogą elektroniczną lub telefoniczną.
 19. Przybliżony czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 10 dni roboczych.
 20. Zamówienia realizowane są niezwłocznie po skompletowaniu oraz zaksięgowaniu płatności na koncie sklepu za pośrednictwem PayU (natychmiast po wpłacie) lub wysłaniem potwierdzenia płatności przez kupującego.
 21. Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego jest dzień wysyłki towaru.

 

V SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny w sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).

2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:

przedpłata – natychmiastowym zintgrowanym przelewem elektronicznym Payu. Zaletą tego rodzaju płatności jest szybkość i wygoda obsługi która daje gwarancję że płatność została zrealizowana. Lub należy dokonać przelewu na numer rachunku firmy Projekt Druk Reklama Ideagraf Urszula Tenerowicz, z siedzibą w miejscowości Skołyszyn 430, 38-242 Skołyszyn.

nie realizujemy zamówień za pobraniem

3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień w trakcie realizacji.

5. Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie sklepu internetowego oraz są widoczne na poziomie koszyka.

 

VI REALIZACJA DOSTAWY

 

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego.
 3. Koszt dostawy produktu ponosi Kupujący. Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
 5. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00 pod adresem:

Projekt Druk Reklama Ideagraf Urszula Tenerowicz , 38-242 Skołyszyn 430.

VII. ZWROTY I REKLAMACJE

1) [Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy]

Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumentach (Dz. U. z 2014 r.,
nr 827 Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdyż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

2) [Rękojmia i postępowanie reklamacyjne]

 1. W przypadku, gdy Produkt jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.

 2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta).

 3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, a z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania – ograniczona jest do sytuacji, gdy można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

 4. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Produktu („Reklamacja”).

 5. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Produktem (ewentualnie materiałem zdjęciowym), oraz paragonem lub fakturą VAT (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §14 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie lub uszkodzenie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak paragonu, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Produktu mogą być ustalone na podstawie innych dowodów.

 6. Reklamowany Produkt nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem

 7. Sprzedawca odmówi uwzględnienia reklamacji, gdy:

a. dotyczy ona treści lub formy jakiegokolwiek elementu, który jest zgodny z zaakceptowanym przez Kupującego Projektem (np. treść zaproszenia, kolor lub wielość czcionki, krój tekstu, );

b. dotyczy ona cech Produktu, które są zgodne z jego opisem, z którym Kupujący miał możliwość zapoznać się przed złożeniem zamówienia (np. rozmiar zaproszenia)

c. Produkt ma błędy lub usterki wynikające z zaakceptowanego przez Kupującego Projektu lub są one autorstwa samego Kupującego, w szczególności dotyczy to błędów interpunkcyjnych, ortograficznych, stylistycznych, literówek w imionach lub nazwiskach gości lub treści zaproszenia.

d. jej podstawą są różnice w wyglądzie Produktów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego lub monitora (np. kolor, odcień nadruku, papierów ozdobnych, proporcje)

e. podstawą są subiektywne odczucia Kupującego, Produkt nie pasuje do koncepcji estetycznej Kupującego.

f. wady są wynikiem wszelkich przyczyn leżących po stronie Kupującego lub innego użytkownika;

g. wady polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej (np. przedarcie, zabrudzenie, rozlanie cieczy).

3. [Wzór Formularza odstąpienia od umowy]

1) Formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy na adres:

– Projekt, Druk, Reklama Ideagraf Urszula Tenerowicz, Skołyszyn 430, 38-242 Skołyszyn, e-mail: ideagraf.biuro@gmail.com, tel: 500 832 469, www.ideagraf.pl

W niniejszym formularzu należy umieścić:

-numer zamówienia,

-datę zawarcia umowy,

-imię i nazwisko konsumenta,

-adres konsumenta,

-wiadomość o kwocie wnioskowanej do zwrotu, nazwę i numer rachunku bankowego konsumenta,

-data,

-podpis konsumenta.

3.[Zwroty]

1) Jest 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy kupna.

2) Klient odsyła paczkę na swój koszt wraz z paragonem oraz  wzór formularza zwrotu  (link do pobrania) Należności (koszt produktu+ najniższy koszt dostarczenia produktu) zwracamy na nr konta podany w formularzu zwrotu.

3) Pieniądze zwracamy w ciągu 14 dni kalendarzowych. Zwrot płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty (PayU-potrąconą o prowizję z PayU+15zł opłata księgowa).

4) Adres do wysyłki:

Ideagraf

Skołyszyn 430,

38-242 Skołyszyn

Art. 32. prawa konsumenta ust2. : ”Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.” wzór formularza zwrotu